Map of the World / Stratford on Avon, 1799

SKU: Stanley.I_StratfordOnAvon. :

13 x 20 inches

$2,000